Horse Racing
Season
Osaka Hai Day – Japanese Tipsters' Selections

30/03/2018 18:13

Akashi Tokubetsu

First Choice Second Choice Third Choice
Keiba Book
Muta Maruka Brisk Hot Fire Agnes Liberty
Yonemitsu Monde Chat Luna Maruka Brisk Agnes Liberty
Nagaoka Hot Fire Agnes Liberty Monde Chat Luna
Gallop
Kitamura Satono Grand Stillwater Hot Fire
Tsuda Stillwater Hot Fire Monde Chat Luna
Wada Maruka Brisk Stillwater Monde Chat Luna

Midosuji Stakes

First Choice Second Choice Third Choice
Keiba Book
Nishimura T O Forte Ho O Dream Lycabettos
Kai Ho O Dream Lycabettos T O Forte
Yamada T O Forte Lycabettos Ho O Dream
Gallop
Sakamoto Lycabettos T O Forte Meikei Legend
Monguchi Suzuka Vista Lycabettos Ho O Dream
Tsuda Lycabettos Ho O Dream Admire Eikan

Osaka Hai

First Choice Second Choice Third Choice
Keiba Book
Yoshioka 8 Al Ain 15 Suave Richard 2 Satono Diamond
Hayashi 2 Satono Diamond 4 Cheval Grand 15 Suave Richard
Yonemitsu 2 Satono Diamond 1 Mikki Swallow 8 Al Ain
Gallop
Tsuda 15 Suave Richard 14 Danburite 2 Satono Diamond
Monguchi 8 Al Ain 2 Satono Diamond 15 Suave Richard
Matsunaga 14 Danburite 15 Suave Richard 11 Win Bright
Sports Hochi
Komiya 4 Cheval Grand 2 Satono Diamond 15 Suave Richard
Toyoshima 8 Al Ain 15 Suave Richard 5 Persian Knight
Yamatake 14 Danburite 1 Mikki Swallow 15 Suave Richard

Naruto Stakes

First Choice Second Choice Third Choice
Keiba Book
Nishimura Fashionista Meisho Sachishio Kanetoshi Vivace
Yonemitsu Fashionista Dantsu Goyu Kanetoshi Vivace
Nagaoka Fashionista Thrilla In Manila Meisho Sachishio
Gallop
Tsuda Merry Tone Kanetoshi Vivace T M Goodman
Fujioka Fashionista Merry Tone Kanetoshi Vivace
Monguchi Meisho Sachishio Fashionista Kanetoshi Vivace