Horse Racing
Season
Tenno Sho Autumn - Entries

25/10/2021 12:47

Horse

Trainer

CADENAS (JPN)

Kazuya Nakatake

CONTRAIL (JPN)

Yoshito Yahagi

CURREN BOUQUETD’OR (JPN)

Sakae Kunieda

EFFORIA (JPN)

Yuichi Shikato

GRAN ALEGRIA (JPN)

Kazuo Fujisawa

HISHI IGUAZU (JPN)

Noriyuki Hori

KAISER MINORU (JPN)

Yoshihito Kitade

LAST DRAFT (JPN)

Hirofumi Toda

MOZU BELLO (JPN)

Naoyuki Morita

MUITO OBRIGADO (JPN)

Koichi Tsunoda

PERSIAN KNIGHT (JPN)

Yasutoshi Ikee

POTAGER (JPN)

Yasuo Tomomichi

SANREI POCKET (JPN)

Yoshitada Takahashi

TOSEN SURYA (JPN)

Jiro Ono

WORLD PREMIERE (JPN)

Yasuo Tomomichi

YOU CAN SMILE (JPN)

Yasuo Tomomichi