Horse Racing
Season
Change of Owners' Racing Names from 1 August – 31 August 2020

04/09/2020 10:07

Brand No Horse Name Trainer New Owner Name
B360 CIRCUIT THREE
電路三號
A S Cruz
告東尼
Henry Cheung Kun Tong, Erick Cheung Ka Shing & Ryan Edward Tse
張根棠、張家成與謝天澤

Original: Cheung Kun Tong, Erick Cheung Ka Shing & Ryan Edward Tse
張根棠、張家成與謝天澤

C353 SPRINT FORWARD
得益良多
D A Hayes
大衛希斯
Charles Chan Cham Chuen & Simon Chan Cham Man
陳湛全與陳湛文

Original: Charles Chan Cham Chuen, Simon Chan Cham Man & Vincent Chan Cham Wai
陳湛全、陳湛文與陳湛偉

C412 NOBLE MAN
魅力漢子
J Size
蔡約翰
Mr & Mrs Tony Tang Wai Bun and Mr & Mrs Kenneth Tang
鄧偉彬先生及夫人與鄧子豐先生及夫人

Original: Mr & Mrs Tony Tang Wai Bun and Kenneth Tang
鄧偉彬先生及夫人與鄧子豐

D465 SUPER FOOTBALL
足金好球
K H Ting
丁冠豪
Lau Yiu Chu, Cynthia Lau, Sandra Lau & Robert Lau
劉耀柱、劉少桃、劉少華與劉少傑

Original: Lau Yiu Chu
劉耀柱

E014 CIRCUIT HERO
綫路豪傑
P F Yiu
姚本輝
Henry Cheung Kun Tong
張根棠

Original: Cheung Kun Tong
張根棠

E048 GAMEPLAYER STAR
電玩福星
D J Whyte
韋達
Lam Yau Pik & Rex Lam Lam
林佑碧與林霖

Original: Lam Yau Pik
林佑碧

E088 E088 C Fownes
方嘉柏
Yim Tsui Yuk Shan
嚴徐玉珊

Original: Tsui Yuk Shan
徐玉珊

E089 E089 J Size
蔡約翰
Vicky Tang
鄧詠琪

Original: The Executors of the Estate of the late Lily Scheng Hsi Feng
鄭是鳳遺產執行人