Horse Racing
Season
Sprinters Stakes Day - Japanese Tipsters' Selections

27/09/2019 18:28

Saffron Sho
First Choice Second Choice Third Choice
Keiba Book
Yoshida Big Queen Bio Magic Castle Gilded Mirror
Matsumoto Maltese Diosa Gilded Mirror Magic Castle
Takayanagi It’s Our Turn Big Queen Bio Gilded Mirror
Gallop
Matsunaga Izu Jo No Kiseki Gilded Mirror Maltese Diosa
Suzuki Sanachan Big Queen Bio Gilded Mirror
Wada Maltese Diosa Gilded Mirror Magic Castle
Katsuura Tokubetsu
First Choice Second Choice Third Choice
Keiba Book
Matsumoto Good Jewelry Shisei Taiga Voluspa
Yoshioka Taisei Avenir Unlimit Shisei Hiten
Hayashi Shisei Taiga Marmalade Girl Voluspa
Gallop
Mukunoki Seiun Ririshii Unlimit Shisei Hiten
Matsunaga Higher Apsis Marmalade Girl Ago Bay
Yoshida Voluspa Unlimit Seiun Ririshii
Sprinters Stakes  
First Choice Second Choice Third Choice
Sports Hochi
Komiya 16 Fantasist 8 Tower Of London 2 Danon Smash
Haruki  2 Danon Smash 13 Mr Melody 3 Seiun Kosei
Hamaki 4 Linate 8 Tower Of London 16 Fantasist
Gallop
Tsuda 2 Danon Smash 9 Dirndl 7 Mozu Superflare
Matsunaga 16 Fantasist 2 Danon Smash 1 Ares Barows
Wada 7 Mozu Superflare 8 Tower Of London 2 Danon Smash
Nikkan Sports
Kinami 11 Maltese Apogee 2 Danon Smash 8 Tower Of London
Kuno  2 Danon Smash 13 Mr Melody 7 Mozu Superflare
Mikami 9 Dirndl 16 Fantasist 8 Tower Of London
Nokogiriyama Tokubetsu
First Choice Second Choice Third Choice
Keiba Book
Matsumoto Goodbye Girl  Lord Strike Logi Tina
Hayashi Goodbye Girl Logi Tina Spell Marron
Gallop
Noda Shamrock Meiner Stratos Trend Line
Mukunoki Spell Marron Greenwich City Cavendish
Matsunaga Arma Sting Shamrock Logi Tina