Horse Racing
年度
各項其他賽馬收費

30/07/2021 17:10

董事局決定,由二○二一年七月十五日起,各項其他賽馬收費如下:

       牌照費
       a. 練馬師                        每年一千二百五十元
       b. 騎師                          每年八百四十五元

       保證金
       上訴                              一萬元

       註冊費
       a. 團體                          每年七百一十五元
       b. 合夥馬主                      七百一十五元

       授權書
       a. 註冊                          每匹馬九百八十五元
       b. 馬匹轉換馬房後的重新註冊費用    每匹馬三千五百三十五元