Horse Racing
年度
冠軍盃賽馬日 - 馬評家精選

30/07/2021 16:58

苗立雅
賽馬專家
Andrew Harrison
Gold Circle
Danie Toerien –
Phumelela Gaming and Leisure
         
溫蓋尼讓賽
5 拜達斯 11 不休 5 拜達斯
2 好韻律 5 拜達斯 1 求雨
11 不休 10 大寶貝 12 瓦利連王
         
初登錦標
12 華麗轉身 5 派廷斯 1 來回票
5 派廷斯 12 華麗轉身 7 看自己
1 來回票 1 來回票 5 派廷斯
         
溫科馬斯錦標
7 加利克 10 渡口 2 戴斯
8 伊希溫古 7 加利克 7 加利克
12 就是現在 4 維萬特 10 渡口
         
泰威利錦標
7 荷蘭雨飄 7 荷蘭雨飄 7 荷蘭雨飄
1 無畏任務 9 勇士之途 9 勇士之途
9 勇士之途 1 無畏任務 1 無畏任務
         
總理冠軍錦標
1 萬能之王 1 萬能之王 10 水梅子
10 水梅子 10 水梅子 8 隨時勝
6 高迪斯 6 高迪斯 1 萬能之王
           
基維爾金盃
14 納布拉斯 14 納布拉斯 3 別眷戀
3 別眷戀 9 喜愛 14 納布拉斯
12 不受控制 12 不受控制 1 非洲冒險
           
水星短途錦標
3 裡歐綺麗 3 裡歐綺麗 3 裡歐綺麗
2 為你自豪 11 卡斯米爾 1 致命一擊
1 致命一擊 2 為你自豪 11 卡斯米爾
           
香港賽馬會全球匯合彩池冠軍盃
4 綠燈行 9 再顯光芒 4 綠燈行
9 再顯光芒 4 綠燈行 9 再顯光芒
5 雙二 5 雙二 5 雙二
           
金手鏈錦標
13 夏日布丁 13 夏日布丁 13 夏日布丁
2 珍視 2 珍視 8 洽談
5 芳夫人 5 芳夫人 2 珍視