Horse Racing
年度
部份場外投注處明天暫停或提早停止服務

09/10/2019 19:15

考慮到最新的情況,並為確保顧客及員工的安全,部份場外投注處明天(10月10日)暫停或提早停止服務。我們會密切留意有關情況,以決定是否需要暫時關閉其他場外投注處。顧客可使用其他投注渠道或前往其他地區的場外投注處。不便之處,敬請見諒。

明天暫停服務的場外投注處為: 
                                                                         
1.      佐敦柯士甸道

 明天提早於下午六時關閉的場外投注處為:

1. 尖沙咀漢口道
2. 尖沙咀寶勒巷
3. 西區屈地街
4. 上環德輔道西
5. 上環干諾道西
6. 中環天星
7. 灣仔謝斐道
8. 灣仔軒尼詩道
9. 銅鑼灣波斯富街
10. 銅鑼灣謝斐道