Horse Racing
年度
馬主註冊名稱更新 - 2019年3月1日至3月31日

02/04/2019 11:03

烙號 馬名 練馬師 新馬主姓名 

A064

HEALTHY LUCK

叫關健康

K L Man

文家良

Loh Dai Jur, Elton Loh Kin, David Loh Wai & Benjamin Loh Kwuen Ting

陸達權、陸健、陸偉與陸冠廷

 

Original:  Mr & Mrs Loh Dai Jur, Elton Loh Kin and David Loh Wai

陸達權先生及夫人、陸健與陸偉

 

A365

HAPPY GUY

好快樂

L Ho

何良

Cheng Hop Ming, Cheng San Tung & Lau Wai Kin

鄭合明、鄭新潼與劉偉健

 

Original:  Cheng Hop Ming & Lau Wai Kin

鄭合明與劉偉健

 

B220

BIG FORTUNE

發財寶

L Ho

何良

Mr & Mrs Yan Qing Lin

顏慶林先生及夫人

 

Original:  Yan Qing Lin

顏慶林

 

C320

WECARE N PROSPER

仁者富足

Y S Tsui

徐雨石

Cheung Ming Man, Cheung Ying Ho & Joseph Lee Chung Tak

張明敏、張英豪與李宗德

 

Original:  Cheung Ming Man, Cheung Ying Ho, Freddy Choi Kwok Sai & Joseph Lee Chung Tak

張明敏、張英豪、蔡國璽與李宗德

 

C390

TANG TREASURE

盛唐文心

D E Ferraris

霍利時

Pato Leung & Jay Leung

梁柏濤與梁智焙

 

Original:  Pato Leung

梁柏濤

 

C413

RICH AND LUCKY

發財福星

L Ho

何良

Mr & Mrs Yan Qing Lin

顏慶林先生及夫人

 

Original:  Yan Qing Lin

顏慶林

 

C425

C425

D J Hall

賀賢

Herbert Cheung Po Lun & Michael Chu Wing Keung

張寶倫與朱永強

 

Original:  Herbert Cheung Po Lun, Michael Chu Wing Keung & Lin Tak Fai

張寶倫、朱永強與連德輝